راهنمای اتصال توصعه‌دهندگان به وب سرویس بینا در حال تکمیل می‌باشد.

Rest Service

سرویس بینا به صورت Rest سرویس پیاده‌سازی شده است و برنامه نویسان می‌توان با استفاده از این سرویس‌ها در برنامه‌های خود، از بینا بهره ببرند.

 Address:  http://service.binaocr.com/api/OCR/Recognition 

  public class InoutOCRRecognition
  {
    public byte[] File { get; set; }
    public Language Language { get; set; }
    public bool EnableTTS { get; set; }
    public RequestType RequestType { get; set; }
  }

  public enum Language
  {
    fas = 1,
    eng = 2
  }

  public enum RequestType
  {
    Image = 1,
    Pdf = 2
  }

  Headers.Add("Token",token);